วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและจัดลำดับความสำคัญ ผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)


โดย ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายวัชระ  อันโยธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

 

DSC 1174

 

 

DSC 1173

 

 

DSC 1115

 

 

DSC 1142

 

 

DSC 1150

 

 

DSC 1160

 

 

DSC 1156

 

 

DSC 1158

 

 

DSC 1114