วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับภาค ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ทำหน้าที่เลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและพะเยา บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่และน่าน โดยที่ประชุมได้เสนอให้นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา เป็นประธานการประชุม

 

 

 

ประชมกลนกรอง 29 เม.ย 63