วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

6ขบเคลอนนโยบายเรยนรออนไลน08052563cover

   ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ มอบหมายให้นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา และนายรัชมงคล พลันสังเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ จัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Hatyai NFE LMS เพื่อให้บริการนักศึกษา และให้ความอนุเคราะห์ในการนำระบบดังกล่าวจัดเก็บและให้บริการมายังเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ เพื่อขยายผลและให้บริการสงเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ ขับเคลื่อนนโยบาย "การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุด แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้" ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป

 

6ขบเคลอนนโยบายเรยนรออนไลน08052563