วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 13.30น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ให้เข้าร่วมประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 5/2563 ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหัดอุดรธานี เป็นประธาน นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่องขออนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง ผอ.สถานศึกษา รร.อุดรพิทยานุกูล/การให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น /ขออนุมัติการประเมินผลและอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ/คัดค้านการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.20 ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2563 05 14.1

 

 

2563 05 14.2

 

2563 05 14.3

 

2563 05 14.4

 

2563 05 14.5

 

เพิ่มเติม>>