วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) พร้อมกับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์และปฏิญาณตนในโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งให้โอวาท เรื่อง ความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์