วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับรุงโมเดล NSW_TFE Model ภายใต้โครงการ TFE [Teams for Education] ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์