วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชาดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม