วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. ชั้น ๖ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม