วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยการประชุมในครั้งนี้มี นายนฤชา โฆษณาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยจำนวน 96 ราย ย้ายข้าราชครูกรณีที่มีเหตุพิเศษ ย้ายปกติ และเห็นชอบให้มีการจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ และการสอบคัดเลือกในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามปฏิทิน พร้อมอนุมัติการประเมินพัฒนาครู ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักเณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกประการ.

2563 05 26.1

 

 

2563 05 26.2

 

2563 05 26.3

 

2563 05 26.4