วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ประชม กศจ.เชยงราย ครงท 5.63

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมี นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย