วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Video Conferrent) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทาง และชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การนำเข้าและบันทึกข้อมูล (ITA) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค
16(www.reo16.edweb.in.th)

 

สไลด1