วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

anigif

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รับมอบ Face Shield เพื่อสนับนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขโดยนายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นผู้มอบอุปกรณ์ในครั้งนี้