วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 27 พ.ค.63 ประชุม กศจ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรมจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมครั้งนี้