วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 27 พ.ค.63 ประชุม กศจ.ยส

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค14ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร(กศจ) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกรรมการการประชุมและนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้