วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 29 พ.ค.63 ประชุม กศจ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30น นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค14ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(กศจ) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกรรมการการประชุม และนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้