วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมการประชุมรับชม การบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Digital Government Development Agency ผ่านระบบ YOUTUBE Live Streaming ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Presentation1