วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 2 1 มิ.ย.63 ประชุม กศจ.อบ. ครั้งที่ 8 2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอัจฉรียา  ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 14  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.)ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และมีนายวีระพงศ์  เดชบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้