วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และการน้อมนำมาเป็นหลักสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายการปฏิบัติแก่ราชการและเจ้าหน้าที่โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุม