วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุทัยธานีพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองประสาทเวทย์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี