วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 24 มิ.ย.63 ประชุม ม.อุบล

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์สร้างสังคมสุขภาวะ ประเด็น "ชุมชนเข็มแข็งขับเคลื่อนประเด็น สุขภาพเชิงยุทธศาสตร์ หลังโควิด 19" เช่น สังคมชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักจริยธรรมที่มีรากฐานของสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม การสร้างเสถียรภาพ ในระดับชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น โดยมี นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10 เป็นประธานการประชุม