วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 26062563วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายวิระศักดิ์ ปูขาว เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฎิบัติการ และนายพันเลิศ ข่ายม่าน เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมวัฒธรรมองค์กร ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าซื้อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากในพื้นที่การดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6