วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 26062563 1วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่การดูแล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6