วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวัชระ อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการเเละติดตามประเมินผล รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธาน การประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม พีซี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร