วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นานธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางศิริพร แสนกรุง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อความปบอดภัยในการเปิดสถานศึกษาตาม 6 มาตรการหลัก (การคัดกรองไข้/การสวมหน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย การล้างมือ /การเว้นระยะห่าง/การทำความสะอาด/การลดการแออัด) ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 ของนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผอ.สพม.20 ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1-4 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

2563 06 30.1

2563 06 30.2

 

 

2563 06 30.4

 

2563 06 30.5

 

2563 06 30.3

 

เพิ่มเติม>>