วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 4 ก.ค.63 ตรวจสนามสอบ รร.อนุบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยนางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและนางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ