วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายศัจธร  วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6