วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบที่ 2 หลังเปิดภาคเรียน  ณ  โรงแรมบียอนด์ สวีท  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4