วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 10 ก.ค.63 10.30 น. ติดตามโควิด รร.บ้านละลม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และ อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล โดยเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ที่จัดตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา