วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 10 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. โควิด รร.บ้านไพรพัฒนา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ และผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี นายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และนายสิงห์ แหวนเพชร คณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ และนางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฯ และการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น และชุมชนในการช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในสถานศึกษา