วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 11 ก.ค.63 ตรวจสนามสอบวิยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1359/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และนางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร