วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

236วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายปัญญา วันแรก(ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายเรวัต มะสุวรรณ(ผู้แทนต้นสังกัด) นายคณิต โอทอง(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนางจรรยา ใส้เพี้ย(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่ กศน.อำเภอวังวิเศษ, กศน.อำเภอห้วยยอด, กศน.อำเภอกันตัง, โรงเรียนบ้านควนสวรรค์, โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย, โรงเรียนบ้านทอนเหรียน และโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม