วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5023F805-A7E7-4607-A07F-91D002CF3A5Dวันที่ 15-17, 20-24 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นางละเอียด นิ่มมะโน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์(ผู้แทนกระทรวง ศธ.)นายสาคร เย่าเฉื้อง(ผู้แทนต้นสังกัด) นายชวนะ คำกล้า(ผู้แทนโรงเรียนศูนย์) และนายปรีชาพล ทองพลอย(เลขานุการ) ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ โรงเรียนกระบุรี,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน), โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา, กศน.อำเภอกระบุรี, กศน.อำเภอละอุ่น, กศน.อำเภอเมืองระนอง, กศน.อำเภอกะเปอร์ และกศน.อำเภอสุขสำราญ