วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 24 ก.ค.63 เวลา 9.00 น. ตรวจราชการ แบบบรูณาการ จวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หัองประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 เป็นประธานการประชุม นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้แทน ก.ธ.จ. และคณะ ประชุมในภาพรวมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 2.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 4. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)