วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 24 ก.ค.63 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับภาค ศธจ.อบ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและคณะ ออกติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 คน