วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

รวมรูป 27 ก.ค.63 โครงการเทิดพระเกียรติกิจรรมปลูกป่า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ปลูกป่า มอบพันธุ์ไม้-พันธุ์ปลา ปล่อยพันธุ์ปลา และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ประชาชนและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย