วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากร ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนคร

>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<