วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายวัชระ อันโยธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

2.2

 

2.3

 

2.4

 

2.5

 

2.6

 

2.7

 

2.8

 

2.9

 

2.10

 

2.11

 

2.12

 

2.13