วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 29 ก.ค.63 ออกติดตามการขับเคลือนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยโสร

วันที่ 29​ กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและคณะ ออกติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน. จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ​ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 14 คน