วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 30 ก.ค.63 9.00 น.ตรวจราชการปกติ รอบ 2 กศน.เดชอุดม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายก อบต.เมืองเดช ปลัด อบต.เมืองเดช ร่วมต้อนรับ โดยมี นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กล่าวต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน นำเสนอผลการดำเนินงาน และรับชม VTR สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.เดชอุดม