วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 30 ก.ค.63 13.00 น. ตรวจราชการปกติ รร.นากระแซงศึกษา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมต้อนรับ โดยมี นายสมชัย สังฆะสี รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร ที่จัดตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)