วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 1 ส.ค.63 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.เบ็ญจะมมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายศัจธร วัฒะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ออกตรวจเยี่ยมติดตามการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี