วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

62FFA679-7EDF-4438-B68B-F4661B434E7Fวันที่ 4 กันยายน 2563  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะ ร่วมประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต