วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 และบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10