วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ร่วมเป็นเกียรติพิธีโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา ณ หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10