วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 3 4 ก.ย.63 Active Leaning อ.โขงเจียม

วันที่ 3-4 กันยายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการ เฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณโรงแรมพีรดา ริเวอร์วิวรีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ร่วมสรุปผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป