วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 8 ก.ย.63 โครงการ TFE

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาการศึกษาเป็นประธานเปิดงานการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TFE (Team For Education) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 การจัดงานในครั้งนี้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยาการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลอำนาจ และโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14