วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

9 ก.ย.63 ประชุมเชื่อมโยงการศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายศัจธร วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 60 คนประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ กล่าวรายงานโดย นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 14