วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 9 ก.ย.63 เวลา 10.00 น

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 14 กล่าวต้อนรับนายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการงานด้านต่างประเทศ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้รับมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า และโรงเรียนสมเด็จ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในครั้งนี้