วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายชาตรี  ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายเกษม  คำมุงคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based)โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว และโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6