วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายชาตรี  ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา  ชิณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลกรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2563 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว์ รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 

1

 

5

 

4

 

2

 

3